Latvijas biedrību asociācija Apvienotajā Karalistē

Peterborough Latviešu biedrība izveidota 2009.gadā un 19.10.2020. reģistrēta kā Latviešu biedrību apvienība Apvienotajā Karalistē (Latvian Community association in the UK, Lcait) Lielbritānijas labdarības organizāciju reģistrā ar reģistrācijas numuru 1191882. Lcait uz doto brīdi apvieno vairāk kā 1200 Latvijas valstspiederīgos, no kuriem Pīterboro Latviešu biedrībā aktīvi darbojas aptuveni 110 valstspiederīgie. Lcait ir pārstāvēta Latviešu Nacionālajā padomē Lielbritānijā. Biedrības paspārnē darbojas latviešu skoliņa “Pūcītes akadēmija”, Pīterboro deju kolektīvs “Rakstā”, senioru deju kopa “Virpulis” un bērnu deju kopa “Kastanītis”.

Lcait mērķis ir uzturēt un saglabāt latvisko identitāti Latvijas diasporā Lielbritānijā, kā arī sniegt sociālo atbalstu Latvijas valstspiederīgajiem un pārstāvēt to intereses valsts un pašvaldības institūcijās Lielbritānijā. Pateicoties Sabiedrības integrācijas fonda atbalstam un sistemātisku kapacitātes stiprināšanas aktivitāšu īstenošanai 2020.gadā, t.sk. tika izstrādāta Peterborough Latviešu biedrības darbības attīstības stratēģija 2021.-2023.gadam, Peterborough Latviešu biedrība 2020.gadā iesniedza pieteikumu reģistrēšanai Lielbritānijas labdarības organizāciju reģistrā. Pierādot nopietno attieksmi mērķu sasniegšanā ar ilggadējo darbu, papildinot pieteikuma reģistrēšanai informāciju ar Pīterboro pašvaldības atbalstu, 2020.gada nogalē Peterborough Latviešu biedrība ar nosaukumu “Latvian Community Association in UK” (Latviešu biedrību asociācija Apvienotajā Karalistē) ir reģistrēta Lielbritānijas labdarības organizāciju reģistrā.

Biedrības pastāvēšanās laikā ir īstenoti vairāki Latvijas diasporas Lielbritānijā attīstībai nozīmīgi pasākumi: Kultūras dienas, Multikultūras festivāls, muzikāli atraktīvie pasākumi POP iela, Latvijas Dzimšanas dienas svētki, Ģimeņu sporta dienas, Latvijas mākslinieku vizītes Lielbritānijā, Latvijas diasporas Lielbritānijā un Latvijas jauniešu radošais plenērs “kad radām...?!”; regulāri semināri un kursi, fiziskās labsajūtas aktivitātes, kultūras kopu darbība, psiholoģiskā un sociālā palīdzība; Latvijas vēlēšanas iecirknis Pīterboro.

Biedrība aktīvi piedalās pasākumos, kas veltīti diasporas jautājumiem ārpus Lielbritānijas - Latviešu deju kopu saieti, Latviešu kultūras dienas, Skolotāju semināri. Uzturam sadarbību ar Ķekavas un Tukuma novada pašvaldību. Biedrībai ir izveidojusies veiksmīga sadarbība ar Peterborough Voluntary service centre un citu diasporu biedrībām Pīterboro un tuvēja apkārtnē.

Biedrība ir pārstāvēta arī Latviešu Nacionālajā padomē Lielbritānijā. Biedrības paspārnē darbojas latviešu skoliņa “Pūcītes akadēmija”, Pīterboro deju kolektīvs “Rakstā”, senioru deju kopa “Virpulis” un bērnu deju kopa “Kastanītis”.

Vairāk informācija par LCAitUK darbu www.lcait.uk

Kontaktpersona: Iveta Sūna, iveta@lcait.uk


Biedrība "Jaunatnes līderu koalīcija"

Biedrība “Jaunatnes līderu koalīcija” (JLK) ir izveidota 2000.gadā (reģistrēta 09.01.2001) un darbojas kā resursu centrs jauniešiem un ikvienam darbā ar jaunatni un jaunatnes politikas attīstībā ieinteresētajam Latvijā un ārvalstīs, attīstot jaunatnes sadarbības tīklu, piedaloties politikas veidošanā, darba ar jaunatni un kopienu attīstībā un pētniecībā vietējā, nacionālā un starptautiskā līmenī.

JLK ir uzkrājis lielu pieredzi darbā ar jaunatni un jaunatnes politikas veidošanā vietējā, reģionālā, nacionālā un starptautiskā līmenī. JLK sadarbojas ar dažādām valsts un pašvaldību institūcijām Latvijā un ārpus Latvijas, nevalstiskām organizācijām Latvijā un ārpus Latvijas un Eiropas līmeņa institūcijām un organizācijām, kā arī ir izveidojis plašu jaunatnes jomas ekspertu tīklu, piesaistot tos dažādu iniciatīvu īstenošanā. JLK darbojas kā resursu centrs ikvienam, kurš ieinteresēts darba ar jaunatni un jaunatnes politikas attīstībā. JLK darbojas partnerības un sadarbības veidošanas jomā, vada dažādas apmācības un sniedz konsultācijas.

JLK aktivitātēs – apmācībās, semināros, starptautiskās jauniešu apmaiņās, brīvprātīgā darba programmās, jauniešu centru un NVO veidošanā, konsultatīvajā darbā, lēmumu pieņemšanā pašvaldībās Latvijā un ārvalstīs, pētījumos, darbnīcās, iniciatīvās un citos pasākumos - ik gadus iesaistās līdz pat 2000 jauniešu, jaunatnes darbinieku, jauniešu centru darbinieku un pedagogu, jaunatnes organizāciju un organizāciju, kas strādā ar jauniešiem un kopienu pārstāvji, pētnieki un valsts pārvaldes darbinieki. JLK ir atzīstams par vienu no spēcīgākajiem ekspertu tīkliem jaunatnes jomā Latvijā. JLK īsteno savas iniciatīvas, palīdz īstenot interesentu iniciatīvas un iesaistās politikas veidošanas procesā vietējā, nacionālā un Eiropas mērogā, arī Krievijā, Vidusjūras reģiona, Āfrikas, Ziemeļamerikas, Āzijas un Austrumu partnerības valstīs.

Vairāk informācija par JLK projektiem un citām iniciatīvām www.waytothink.lv.

Kontaktpersona: Inese Šubēvica, subevica.inese@gmail.com